പരിണാമത്തിലെ gaps

പരിണാമത്തിലെ gaps

ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു .
അതിനെക്കുറിച്ച്‌ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു ഒഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഒഫീസർ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത streams തെളിവുകൾ സമാഹരിച്ചു.

 

Detective
Detective

DNA, സാഹചര്യത്തെളിവ്, witness, എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ ആ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടി കിട്ടി.

അങ്ങനെ കോടതിയിൽ കേസ്‌ വാദിക്കുമ്പോൾ അവസാനം വിധി പറയുന്നതിനു മുൻപ്‌ ഒരു പുതിയ തെളിവു വരുന്നു.

CCTV ക്യാമറയിൽ, പ്രതി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ദൃശ്യം പതിയുന്നു.
പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ പറയുന്നു:
”അകത്തു കടന്നതിന്റെ തെളിവില്ല”

വീണ്ടും മറ്റൊരു മുറിയിലൂടെ പ്രതി നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യം പതിയുന്നു.
വീണ്ടും പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ
“അപ്പോൾ രണ്ടു വിടവുകൾ ഉണ്ട്‌, ഒന്ന് അകത്തു കടക്കുന്നതിന്റെ, രണ്ട്‌ കൊലപാതക സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നതിന്റെ”.

 

വീണ്ടും മറ്റൊരു CCTV ദൃശ്യം ലഭിക്കുന്നു, പ്രതി കൊലപാതകം നടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ.
അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രതിയുടെ വക്കീൽ പറയുന്നു, “ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിടവുകൾ ആയി,
അകത്തു കടക്കുന്നതിന്റെ, മുറിയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ, കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറത്തേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെയും”

ഇവിടെ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്തോറും ഗ്യാപ്പുകൾ കൂടി വരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്.
ഒന്നു തൊട്ട്‌ നൂറു വരെയുള്ളതിൽ ഗ്യാപ്പ്‌ അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടു ഗ്യാപ്പാകും. 1-50, 50-100.

അതുപോലെ 1-50 വരെ പറയുമ്പോൾ 25 എന്ന് ഗ്യാപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന number പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും രണ്ടു ഗ്യാപ്പ്‌ ആകും. 1-25, 25-50.

ഇനി 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള എല്ലാ numbers പറഞ്ഞാലും ഒന്നിനും, രണ്ടിനും ഇടയിൽ 1.1,1.2,1.3….1.9 എന്നീ numbers ചോദിക്കും.
ഇവയുടെ ഇടയിൽ 1.11,1.12എന്നിങ്ങനെയും ഗ്യാപ്പുകൾ…

അതായത്‌ ഫോസ്സിലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗ്യാപ്പ്‌ അടയ്ക്കാൻ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്‌, ഒരു ജീവിയുടെ പിതാവിന്റെ, ആ പിതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ അങ്ങനെയങ്ങനെയാണ്!

ഇവിടെയാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത്‌. ഇന്ന് വലിയ ഗ്യാപ്പുകൾ എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു ഫോസ്സിൽ കിട്ടിയാൽ അവ ഈ പുരാതന ancestors ന്റെ ഇടയിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും അടുത്താണ്. ഇവ ഒന്നൊന്നായി സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ അത്രയും വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അടുത്തായി.

ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ വിട്ടു പോകുന്ന ഭാഗമാണ് മറ്റു streams of evidence.
Radioactive dating, DNA, Genetics and coprolite, tools, stones, food bones…..എന്നിങ്ങനെ തെളിവുകൾ നിരവധി ഉണ്ട്‌.

 

Australopihecines
Australopithecines
©IsItTrueScience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *