Dinosaurs ആകാശം കീഴടക്കിയ ചരിത്രം.

Dinosaurs ആകാശം കീഴടക്കിയ ചരിത്രം.

കോഴികളുടേയും മറ്റു പക്ഷികളുടേയും കാലുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
അവ scales കൊണ്ട്‌ മൂടിയിരിക്കും.ഈ scales ൽ നിന്നാണു തൂവൽ ഉണ്ടായത്‌ എന്നാണു കുറചു കാലം മുൻപ് വരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്.
ഈ നിഗമനത്തിനു കുറേയധികം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിന്നു.
ഒന്നാമത്‌: ഈ postulate നെ പിന്താങ്ങാൻ യാതൊരു തെളിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Bird scales feathers
Bird scales and feathers

രണ്ടാമത്‌: ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഈ തൂവൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജീവിക്ക്‌ അവയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അതിജീവനം നൽകിയത്‌?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു തികഞ്ഞ ഉത്തരം നൽകാൻ ഈ പഴയ postulate നു സാധിച്ചില്ല.

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അതിൽ fossils, genetics, embryonic development എന്നിങ്ങനെ പല പല ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ നിന്നുമായി പരസ്പരം ശരിവെക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

അതു പോലെ, ഈ തൂവലിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താനും ശാസ്ത്രം പക്ഷികളുടെ embryo development പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

Feather Stage1
Feather Stage1

ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തൊലിയുടെ പുറത്തു വളരുന്ന ഒരു protrusion ആയിട്ടാണു തൂവൽ തുടങ്ങുന്നത്‌.ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ ഒരു tube ആയിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായ ഒരു റ്റ്യൂബ്‌. അതിന്റെ ഒരറ്റം തൊലിയിലും മറ്റേ അറ്റം യോജിച്ചും ആണു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

പിന്നിട്‌ ഈ tube ഒരോ ചെറിയ നാരുകൾ ആകാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും

Feather Stage2
Feather Stage2

അവയുടെ താഴെ ഉള്ള അറ്റം യോജിച്ച്‌ തന്നെ ഇരുന്നു.

 

അതിനു ശേഷം ഈ tubeന്റെ വിഘടിച്ച അറ്റങ്ങളുടെ കീഴെ ഉള്ള ഭാഗം ഒരു ഒറ്റത്തണ്ടായി യോജിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ആ യോജിച്ച നടു തണ്ടിനു കനം വെക്കുന്നു. ഒരോ യോജിക്കുന്ന ചെറു നാരുകൾ തൂവലിന്റെ ഇതളുകൾ ആകുന്നു.
ഇവ യോജിക്കും തോറും നടു തണ്ടിന്റെ മുകളിലോട്ട്‌ നീങ്ങി നമുക്കു പരിചയമുള്ള തൂവലിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു.

Feather Stage3
Feather Stage3

ഇതിൽ ‘തൂവലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കെടുത്ത‌ ഒരോ ഘട്ടവും തൂവൽ പരിണമിക്കാനെടുത്ത ഒരോ ഘട്ടമായി കണക്കാക്കം’ എന്ന postulate ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട്‌ വെച്ചു . എന്നാൽ ഈ postulate ന് സഹായകമായ മറ്റു തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

ഇനി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റോരു മേഖലയിലോട്ട്‌ നോക്കാം.

 

Feather Stage4
Feather Stage4

Fossil records:
പക്ഷികളുടെ പൂർവ്വികർ ഇരുകാലികൾ ആയ dinosaurs ആണ്.

Sinosauropteryx Fossil
Sinosauropteryx Fossil

ആദ്യമായി fossil recordsൽ കണ്ടത്‌ sinosauropteryx എന്ന dinosaurൽ ആയിരുന്നു. വളരെ നേർത്ത പൂട പോലെ, tubeപോലുള്ള തൂവൽ മേൽ മുഴുവനും മൂടിയിരുന്നു. ഇത്‌ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും ഇണയെ ആകർഷിക്കാനും ആയിരുന്നു.

 

അതിനു ശേഷം Caudipteryx എന്ന മറ്റൊരു dinosaur fossil കിട്ടി, വളരെ അധികം നീണ്ട ഒരു നടു തണ്ടിനു ചുറ്റും പടർന്ന ചെറിയ fibres ഉള്ള വളരെ ഭംഗി ഉള്ള ജീവി. ഇവ ഇന്ന് ചില പക്ഷികളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇണയെ ആകർഷിക്കുവാൻ ആണു നീണ്ട തൂവൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത്‌.

Caudipteryx Fossil
By Daderot – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24556725

ഈ fossil തെളിവുകൾ തൂവലിന്റെ പരിണാമത്തിലെ embryo തെളിവുകളുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നവയായിരിന്നു.

ഇനി എങ്ങനെയാണു ഈ തൂവലുകൾ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ പരിണാമത്തിനു തെളിവായത്‌ എന്ന് നോക്കാം.

നടു തണ്ടിൽ നിന്ന് വിരിയുന്ന fibresനു പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഹുക്കുകൾ ഉണ്ട്‌. ഇവയാണു തൂവലിന്റെ fibres ഒരു orderൽ വെക്കുന്നത്‌. പറക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ fibres ഒരു വശത്ത്‌ നീണ്ടതും മറുവശത്ത്‌ ചെറുതും ആകണം.

ഇത്‌ ആദ്യം കണ്ടത്‌ microraptor എന്ന വായുവിലൂടെ glide ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു dinosaur പക്ഷിയിൽ ആണ്. ഈ തെളിവും കൂടി ലഭിച്ചതോടെ തൂവലിന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം നമുക്കു കൂടുതലായി തുറന്നു കിട്ടി.

Microraptor Fossil
By David W. E. Hone, Helmut Tischlinger, Xing Xu, Fucheng Zhang – Hone DWE, Tischlinger H, Xu X, Zhang F (2010) The Extent of the Preserved Feathers on the Four-Winged Dinosaur Microraptor gui under Ultraviolet Light. PLoS ONE 5(2): e9223. doi:10.1371/journal.pone.0009223, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9487242

ഈ രീതിയിൽ, വിവിധ പഠന മേഖലകളുടെ സംയോജനം വഴി ശാസ്ത്രം നമ്മെ തൂവലിന്റെ പരിണാമ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.